FAQ

 • Ako prebieha online štúdium? Musím byť prítomný v konkrétnom čase alebo môžem študovať kedy chcem?

  Štúdium prebieha online. Znamená to, že po získaní prístupu na online platformu študujete sprístupnené materiály v čase, ktorý vám vyhovuje. Nemusíte byť v konkrétnom čase napojený na platformu. Výnimkou sú spoločné webináre alebo školenie aplikácie Planeat. Kurz Poradca pre výživu je špecifický v tom, že nové kapitoly sprístupňujeme počas 8-mich týždňov vždy jednu študijnú lekciu v pracovný deň. V ostatných kurzoch sú všetky materiály dostupné naraz, avšak podmienkou progresu je absolvovanie kontrolných testov medzi širšími celkami.

 • Ako vyzerajú študijné lekcie?

  Študijná lekcia pozostáva zvyčajne z videoprezentácie a prezentácie v pdf formáte. Súčasťou môže byť skriptový materiál a tiež doplnkové materiály vo forme grafov, tabuliek alebo dokumentov. V kurze Poradca pre výživu je sprístupnená jedna študijná lekcia v jeden pracovný deň počas 8-ich týždňov štúdia.

 • Kde získam prístupové údaje k online platforme?

  Prístupové údaje k online platforme získate po úhrade kurzovného poplatku, alebo v prípade kurzov s ohláseným termínom zahájenia - deň pred zahájením kurzu. Študijné lekcie sú sprístupnené ešte dva mesiace po ukončení kurzov. Pri akýchkoľvek časových problémoch riešime predĺženie prístupov individuálne.

 • Môžem klásť otázky k učivu?

  Počas celého štúdia môžete klásť akékoľvek otázky k preberanému učivu. V rámci našich kapacít odpovedáme: priamo na online platforme, písomne alebo videoprezentáciou v uzavretej facebookovej skupine WIN KLUB. Technické problémy riešime prostredníctvom e-mailu [email protected]. Otázky z praxe riešime individuálne a prostredníctvom gratis webinárov Planeat.

 • Ako prebiehajú kontrolné testy?

  Medzi tematickými celkami kurzov sú kontrolné testy zvyčajne tvorené 10-timi otázkami z prebratého učiva. Bez absolvovania kontrolného testu nie sú prístupné študijné lekcie ďalšieho celku. Kontrolné testy sú dôležité pre overenie pochopenia učiva. Úspešnosť kurzu je daná percentuálnym hodnotením.

 • Ako prebieha skúška v kurze Poradca pre výživu?

  Skúška pozostáva z 2 častí. Prvá časť je realizovaná formou vypracovania záverečnej práce, ktorá sa odosiela v elektronickej forme po ukončení posledného víkendu kurzu. Záverečná práca predstavuje individualizovaný stravovací režim pre fiktívneho klienta podľa zadania videoprezentáciou alebo priamo na školení Planeat. Záverečnú prácu hodnotí garant kurzu alebo externí spolupracovníci. Druhá časť skúšky je on-line test pozostávajúci z 50-tich otázok, tvorených len z prebraného učiva. Otázky majú 4 alternatívne možnosti odpovedí, jedna je vždy správna. Pre absolvovanie skúšky je potrebné získať 35 bodov z 50 (min. 75% úspešnosť testu). Úspešní absolventi získavajú po skúške Certifikát "Poradca pre výživu" a oprávnenie k užívaniu nutričnej aplikácie Planeat. Záverečnú skúšku kurzu Poradca pre výživu je vhodné absolvovať do troch mesiacov po ukončení poslednej lekcie. Podrobnosti sa dozviete aj počas praktickej časti - posledných 5 lekcií kurzu.

 • Získam po ukončení kurzu certifikát?

  Všetky naše kurzy sú ukončené Certifikátom. Podmienkou získania Certifikátu v prípade kurzu Poradca pre výživu je úspešné vykonanie záverečnej skúšky. Pri ostatných kurzoch je za ukončenie štúdia považované pozretie všetkých študijných lekcií a absolvovanie všetkých priebežných kontrolných testov.

 • Kde a ako zostavujem stravovacie plány?

  Naši študenti počas kurzu Poradca pre výživu pracujú s profesionálnou nutričnou aplikáciou Planeat. V praktickej časti kurzu sa do aplikácie zaškolia tak, aby mohli priamo zostavovať individualizované stravovacie plány vo verzii LifeStyle. Študenti so vzdelaním v oblasti medicíny, zdravotníctva, farmácie a príbuzných odborov majú prístupnú verziu Medical s medicínskymi šablonami.