Zmluvné podmienky


I. Základné ustanovenia

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „ZP“) upravujú vzťahy medzi záujemcom o kurz, verejný seminár alebo workshop (ďalej len „záujemca“) a jeho poskytovateľom. Záujemca podaním prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na ZP je záujemca dostatočným spôsobom a v primeranom rozsahu pred vlastným podaním prihlášky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Podaním prihlášky prejavuje záujemca svoju slobodnú vôľu zúčastniť sa kurzu, verejného seminára alebo workshopu alebo niektorej inej aktivity (ďalej len „predmet plnenia“) usporiadaného poskytovateľom v termíne a za cenu stanovenú pre danú vzdelávaciu aktivitu.

a) Poskytovateľ

Welko Team Slovakia s.r.o.

Kladnianska 46, 821 05 Bratislava

IČO:       50308769 

DIČ:       2120267116

IČ DPH: SK2120267116

E-mail: info@winstitut.sk

b) Záujemca

Za záujemcu je považovaná každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje služby poskytovateľa za účelom svojho ďalšieho vzdelania alebo vzdelávania svojich zamestnancov. Záujemca, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, vyplní prihlášku, v ktorej uvedie svoje údaje nutné pre bezproblémovú evidenciu a organizáciu predmetu plnenia. Záujemca – právnická osoba – prihlášku nevyplňuje a záujem o predmet plnenia potvrdí poskytovateľovi písomnou formou alebo telefonicky. Na základe ďalšieho jednania následne predloží poskytovateľovi údaje nevyhnutné k príprave zmluvy medzi ním a poskytovateľom a tiež k vystaveniu daňového dokladu.

Právne vzťahy medzi poskytovateľom a záujemcom výslovne neupravené týmito ZP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými súvisiacimi predpismi v platnom znení.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje o záujemcovi, ktoré boli uvedené v prihláške alebo zmluve, sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy a nebudú žiadnym spôsobom zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. Tieto údaje, ktoré sú poskytnuté záujemcom poskytovateľovi za účelom splnenia bezproblémového poskytnutia služieb poskytovateľom záujemcovi sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Záujemca dáva súhlasom s týmito ZP, ktorý vyjadrí podaním prihlášky, poskytovateľovi svoj súhlas k zhromažďovaní a spracovávaní týchto údajov pre účely splnenia predmetu plnenia, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Záujemca má právo údaje, ktoré poskytol kedykoľvek aktualizovať a má tiež ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

Viac informácií o bezpečnosti a ochrane osobných údajov nájdete na stránke Ochrana osobných údajov.


III. Cena predmetu plnenia

Poskytovateľ je povinný na svojich webových stránkach www.winstitut.sk zverejňovať vždy len aktuálne a platné ceny, uvedené vrátane DPH. Poskytovateľ je platcom DPH. Všetky ceny sú zmluvné. Úhradou plnej ceny platnej pre kurz vybraný záujemcom sa považuje zmluva o absolvovaní kurzu medzi poskytovateľom a záujemcom, za uzavretú.

Cena predmetu plnenia je platná počas celej doby jeho priebehu a poskytovateľ nemá právo ju v priebehu plnenia meniť.

Poskytovateľ má právo stanoviť individuálne zľavy pre konkrétne skupiny záujemcov, avšak záujemcovia o tieto zľavy sú povinní poskytovateľovi predložiť vierohodný dokument preukazujúci oprávnenie zaradiť záujemcu do danej skupiny napr. – študenti – výkaz o štúdiu (index), certifikovaní odborníci ako maséri, cvičitelia rôznych pohybových aktivít, poradcovia (neplatí pre držiteľa Osvedčenia pre výživu) apod. – platné osvedčenie o kvalifikácii, alebo rekvalifikácii apod. Bez preukázania sa uvedenými dokladmi si poskytovateľ vyhradzuje právo požadovať úhradu plnej ceny za predmet plnenia a to aj dodatočne, v prípade, ak zistí, že záujemca zaslal nerelevantný doklad o svojej príslušnosti k danej skupine, ktorej poskytovateľ poskytol zľavu z plnej ceny za predmet plnenia. Cena uzavretého firemného seminára môže byť taktiež individuálne upravená na základe jednania a zmluvnej dohody medzi záujemcom – právnickou osobou (firmou) a poskytovateľom.

IV. Objednávanie predmetu plnenia

Poskytovateľ bude brať ohľad a zaraďovať do zoznamu záujemcov o predmet plnenia výlučne tých záujemcov, ktorí zrealizujú prihlásenie cestou úplne a správne vyplnenej prihlášky na webových stránkach www.winstitut.sk. Za právoplatného prihláseného účastníka predmetu plnenia bude považovaný len ten záujemca, ktorý uhradí bankovým prevodom zálohu v termíne a vo výške uvedenej v potvrdení jeho prihlášky a za právoplatného účastníka predmetu plnenia bude považovaný ten záujemca, ktorý uhradí bankovým prevodom rozdiel medzi výškou zálohy a celkovou cenou predmetu plnenia najneskôr do 5 tich dní po obdržaní organizačných pokynov k predmetu plnenia a to na bankový účet poskytovateľa uvedený v týchto ZP v čl. VI.

V. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením, ako aj v jeho priebehu. V obidvoch prípadoch je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi. Bez písomného oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia. Ak odstúpi záujemca, ktorý už realizoval plnú úhradu, v termíne viac ako tri týždne pred zahájením plnenia, nebude mu poskytovateľ účtovať žiadny storno poplatok a vráti mu celú uhradenú sumu. V prípade, že záujemca zruší svoju účasť na vzdelávacej aktivite v termíne menej ako tri týždne, pred zahájením vzdelávacej aktivity, alebo zaháji svoju účasť na predmete plnenia a túto nedokončí, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia. Výnimku poskytovateľ poskytne v prípade, že záujemca doloží vierohodným spôsobom, že mal k tomu dôvod hodný zvláštneho zreteľa. Finančná kompenzácia nenáleží záujemcovi ani v prípade, že neuspeje pri záverečných skúškach a to ani opakovaných.

V prípade zrušenia kurzu poskytovateľom, náleží záujemcom, ktorí už previedli úhradu na účet poskytovateľom finančná kompenzácia v plnom rozsahu úhrady.

VI. Platobné podmienky

Záujemca uhradí čiastku za predmet plnenia (vrátane DPH), platnú v deň zaslania prihlášky na bankový účet poskytovateľa vedený v Tatra banke,

IBAN: SK5611000000002941023297

SWIFT: TATRSKBX

v termínoch uvedených v týchto ZP, čl. IV. V prípade odstúpenia od objednávky záujemcom, bude mu pri splnení podmienok uvedených v týchto ZP, čl. V., vrátená adekvátna finančná čiastka na účet, ktorý uvedie vo svojom písomnom odstúpení od objednávky. Ak záujemca neuvedie v tomto dokumente číslo účtu, na ktorý chce poukázať adekvátnu finančnú čiastku, bude mu táto poskytovateľom poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.

Spoločnosť Welko Team Slovakia s.r.o. je platcom DPH.

VII. Študijné podmienky

V platnej cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe, výuka podľa osnov a fixného rozvrhu, vytvorenie účtu v nutričnej aplikácii Planeat, kredity na vytvorenie štyroch nutričných plánov,, vykonanie záverečných skúšok (vrátane jednej opravnej) a vydanie Certifikátu.

VIII. Záverečné ustanovenia

V prípade, že počet prihlásených záujemcov nedosiahne minimálny počet, stanovený poskytovateľom a zverejnený na www.winstitut.sk, vyhradzuje si poskytovateľ právo kurz zrušiť za podmienok uvedených v čl. V týchto ZP.

Pri naplnení kapacity kurzu sú prihlásení do kurzu zaraďovaní podľa poradia v evidencii prihlásených. Neskoršie prihláseným je pri naplnení kurzu ponúkaný náhradný termín. Ak prihlásený neuhradí cenu kurzu do termínu splatnosti, stráca poradové číslo a v prípade naplnenia kurzu nemusí byť do kurzu prijatý.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, avšak ich upravené znenie je povinný zverejniť na svojich webových stránkach najneskôr 21 dní pred ich vstúpením v platnosť.