Ochrana osobných údajov

O nás

Skôr ako vám predstavíme naše podmienky ochrany osobných údajov, radi by sme vám predstavili našu spoločnosť.

Winštitút, ako jediná inštitúcia na Slovensku, ponúka komplexné mimoškolské vzdelávanie v preventívnej výžive a ďalšie vzdelávacie aktivity.

Záujemcom o naše kurzy a neskôr našim absolventom zabezpečujeme odborné portfólio, orientáciu v oblasti poradenstva, kvalitné informácie podávané vynikajúcimi lektormi a možnosť ďalšieho vzdelávania aj počas ich praxe.

O našich podmienkach ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia popisujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti Welko Team Slovakia s.r.o., (ďalej len ako „spoločnosť“ alebo „my“).

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame pri poskytovaní našich kurzov a seminárov popísaných v našich všeobecných obchodných podmienkach, ktoré nájdete na: https://winstitut.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/ (ďalej len „VOP“).

Dotknutými osobami sú pre náš typicky:

 • záujemci o naše kurzy
 • naši absolventi
 • lektori
 • naši obchodní partneri
 • dodávatelia
 • naši zamestnanci alebo zamestnanci našich obchodných partnerov


Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na nižšie uvedené účely a na základe nasledovných právnych základov:

Účel

Právny základ

Popis

Poskytovanie služieb, t.j. kurzov

Právny základ stanovený prevádzkovateľov / plnenie zmluvy s dotknutou osobou (článok 6 ods.
1 písm. b) GDPR)

Tento účel zahŕňa spracúvanie osobných údajov v súvislosti s
poskytovaním našich kurziv v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Služby poskytujeme ako prevádzkovateľ, a to na základe akceptácie našich VOP alebo inej zmluvy s dotknutou osobou.

Priamy marketing
(newsletter)

Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR) alebo oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Naše marketingové aktivity nie sú mierené na osoby mladšie ako 16 rokov.

Ak sa prihlásite do nášho newslettera, spracúvame Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zvyčajne na právnom základe súhlasu. Ak ste našim existujúcim zákazníkom a kontaktujeme Vás s ponukou podobných kurzov, aké ste si už u nás zaregistrovali, spoliehame sa na zákonnú výnimku stanovenú v § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách. V takomto prípade je našim právnym základom oprávnený záujem, ktorým je priamy marketing.

Účtovníctvo a dane

Plnenie zákonných povinností (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Ako prevádzkovateľ nevyhnutne spracúvame osobné údaje uvedené na faktúrach alebo inej účtovnej dokumentácií.

Marketingová
analýza

Oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Je v našom záujme, aby naše kurzy boli čo najkvalitnejšie. Z tohto dôvodu považujeme analýzu správania návštevníkov webu, návštevníkov kurzov prípadne úspešností kampaní v súvislosti s marketingom za náš oprávnený záujem, ktorým je marketingová analýza.

Zverejňovanie
fotografií na webe

Súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Na našom webe zverejňujeme fotografie a profily našich lektorov a hostí v oblasti iba so súhlasom dotknutej osoby.

Plnenie zmluvných
povinností

Zmluva (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ak je zmluvnou stranou fyzická osoba a oprávnený záujem (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) ak je zmluvnou stranou právnická osoba

Za účelom splnenia povinností voči našim dodávateľom alebo zákazníkom musíme spracovať osobné údaje potrebné na splnenie našich záväzkov vyplývajúcich z týchto zmlúv.


Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sme prijali interné politiky, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti alebo preverenými tretími stranami.

Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovným príjemcom alebo kategóriám príjemcov osobných údajov:

 • našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom;
 • našim profesionálnym poradcom (napr. advokátom);
 • mzdovým a účtovným spoločnostiam;
 • poskytovateľom softvérového vybavenia (Microsoft, WordPress);
 • prevádzkovateľom sociálnych sietí (Facebook, Youtube);
 • poskytovateľom cloudových alebo serverových služieb (Google, Websupport, Mailchimp);
 • zamestnancom, pracovníkom, obchodným partnerom prípadne lektorom našej spoločnosti

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania vašich osobných údajov. V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame našich vlastných príjemcov (interný personál našej spoločnosti) vaše osobné údaje sú vždy spracúvané na základe poverení a pokynov, ktorými našich príjemcov poučujeme nielen o interných pravidlách ochrany osobných údajov, ale aj o ich právnej zodpovednosti za ich porušovanie.

Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby prostredníctvom emailovej adresy gdpr@winstitut.sk.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sud-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Shield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ.

Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Shield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov.

Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našej internej politiky a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe najmä ak ide o splnenie zákonných povinností.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie.

Sociálne siete

V rámci sociálnych médií máme iba typické administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše alebo klientske profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako Facebook) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme.

Cookies

Naša webová stránka používa súbory cookies na najmä na účely merania jej návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Vyhradzujeme si právo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, avšak ich upravené znenie vždy zverejníme na našich webových stránkach najneskôr 21 dní pred ich vstúpením v platnosť.

Bratislava, 1.6.2020